Ergotherapie bij COPD

COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Dit uit zich in problemen zoals kortademigheid, benauwdheid, hoesten en vermoeidheid. Hierdoor kunnen mensen met COPD beperkingen ervaren bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Soms heeft dit ook angst of onzekerheid tot gevolg. Kortademigheid kan bijvoorbeeld bewegingsangst veroorzaken waardoor mensen steeds minder gaan doen. Soms blijven mensen over grenzen heen gaan, blijven ze in oude routines hangen en handelen.

Soms is het juist lastig om niet over grenzen heen te gaan, blijven handelen in oude routines.

Ergotherapie biedt begeleiding bij het leren omgaan met de beperkte fysieke mogelijkheden en  het aanpassen van de levensstijl.

Met als doel eigen regie te hebben over het dagelijks leven, vertrouwen in eigen lijf krijgen en een activiteitenniveau te hebben binnen de grenzen van de inspanningstolerantie.

Aandachtspunten tijdens de ergotherapie behandeling;

  • Aanleren om dagelijkse activiteiten op een energiebesparende manier uit te voeren    
  • Energiebesparende maatregelen regelen toepassen
  • Herkennen van lichaamssignalen  
  • Aandacht voor vroegtijdige signalering van een longaanval, als ook over-  en onderpresteren
  • Eventueel inzetten van een hulpmiddel

Samen gewerkt wordt met de fysiotherapeut, praktijk- longverpleegkundige, huisarts/longarts.