Privacy

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen vindt het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring verschaft de praktijk belanghebbenden en belangstellenden informatie over de wijze waarop dit gebeurt bij Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen. Heeft u vragen rondom deze privacyverklaring, neem dan contact op via de contact gegevens onder aan deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Voor het opstellen van een behandelplan is Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren. Hierbij is de praktijkhouder verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO).

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen is verantwoordelijk voor in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft de verantwoordelijkheid deze gegevens juist en op zorgvuldige wijze te verwerken.

Persoonsgegevens

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Om contact met u op te kunnen nemen gebruikt de praktijk uw naam, adres en telefoonnummer.

Voor een behandelingsovereenkomst zijn de volgende persoonsgegevens vereist: geboortedatum, geslacht, BSN, Identificatienummer, verwijzer en zorgverzekeraar.

Het verstrekken van gegevens aan derden wordt alleen gedaan aan directbetrokkenen bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en praktijk, tenzij enige wettelijke bepaling de praktijk hiertoe verplicht. Persoonsgegevens worden in dit kader alleen met de verwijzer of zorgverleners gedeeld buiten de praktijk wanneer dit noodzakelijk is. Hiervoor vraagt de praktijk vooraf uw toestemming. Dit kunt u op elk moment weer intrekken.

Tijdens de behandeling worden bijzondere persoonsgegevens genoteerd. Dit zijn gegevens betreffende uw gezondheid en het verloop van de behandeling in het kader van de WBGO.

In het kader van kwaliteitsdoeleinden maakt de praktijk gebruik van uw e-mailadres om u een tevredenheidsenquête te kunnen sturen.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is, behoudens de gevallen waarin enig wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Het ergotherapeutisch dossier moet conform de WBGO 15 jaar bewaard worden. Dit wordt gedaan middels een (digitaal) archief. De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of de praktijk een e-mail stuurt, worden de gegevens die u de praktijk toestuurt zolang bewaard als nodig is om de volledige beantwoording en afhandeling te realiseren. Dit wordt bepaald op basis van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vind de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op. De praktijk heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacy rechten

U heeft  in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit: op uw verzoek zal Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen verwerkt, kunt u per e-mail een inzageverzoek doen. Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen behandelt uw verzoek binnen 4 weken.  Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen
T.n.v. José Temmink
Zinkeling 90
2771 NZ Boskoop

Jose@ergotherapieboskoopwaddinxveen.nl

Aanpassen privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.